Israel ToDay / (Aviel Schneider)- lehti haastatteli Jerusalemin uutta kristillistä piispaa

Jerusalem is Jewish! --- Jerusalem on Juutalainen

For the first time since the Apostle James served as bishop of Jerusalem, the Holy City has a Jewish bishop! Benedictine Abbot Jean-Baptiste Gourion was ordained as the new bishop at the Catholic church in Kiryat Ye’arim, above the Israeli Arab village of Abu Ghosh near Jerusalem.

Ensimmäistä kertaa sitten lähtien Apostoli Jaakobista, joka palveli Jerusalemin piispana, Pyhällä Kaupungilla on Juutalainen piispa! Benediktiini-luostarinjohtaja, Jean-Babtiste Gourion määrättiin uudeksi piispaksi Katoliseen Kirkkoon Kirjat Jearimissa, Israelilaisen Arabikylän yläpuolella, lähellä Jerusalemia.

Bishop Gourion will be responsible for the Hebrew-speaking Catholic community in Israel, many of whom are of Jewish origin. Cardinal Jean-Marie Lustiger, the archbishop of Paris who is also a Jew, described Pope John Paul’s appointment of Bishop Gourion as one of prophetic courage. "After such a long time, Jerusalem finally has a Jewish bishop again!" he said.

Piispa Gourion tulee vastaamaan Hepreaa-puhuvasta Katolisesta yhteisöstä Israelissa , josta moni on Juutalaista alkuperää. Kardinaali Jean-Marie Lustiger, Pariisin arkkipiispa, joka myös on Juutalainen, kuvasi Piispa Gourionin nimitystä Paavi Johannes Paavalin toimesta, yhtenä profeetallisista rohkaisuista. "Niin pitkän ajan jälkeen, Jerusalemilla lopulta on taas Juutalainen piispa!" , hän sanoi.

The Pope’s appointment came during his historic six-day visit to Israel in the spring of 2000, when Gourion was an abbot. "My appointment serves to normalize relations between the Church and the people of Israel and to demonstrate that Christians and Jews are brothers," Bishop Gourion told israel today.

Paavin nimitys tuli hänen historiallisen kuuden päivän Israel-vierailunsa aikana keväällä 2000, kun Gourion oli Apotti. "Nimitykseni palvelee suhteiden normalisoimisessa Kirkon ja Israelin kansan välillä, sekä osoittamalla, että Kristityt ja Juutalaiset ovat veljiä," Piispa Gourion kertoi Israel Today:lle.

Presiding over the ordination was the Pope’s personal envoy Cardinal Roger Etchegaray, the Latin Patriarch of Jerusalem Michel Sabbah and the Apostolic Nuncio Archbishop Pietro Sambi. Many Jewish friends of the new bishop were among the capacity crowd that filled the church.

Piispanvihkimyksessä puheenjohtajana oli Paavin henkilökohtainen lähettiläs, Kardinaali Roger Etchegaray, Latinalaisen kirkon Patriarkka Jerusalemissa, Michel Sabbah ja Apostolisen Nuncion Arkkipiispa Pietro Sambi. Uuden piispan monet Juutalaiset ystävät olivat väkijoukossa, joka täytti kirkon.

Born in 1934 to a Jewish family in Oran, Algeria, Jean-Baptiste Gourion was baptized in Paris in 1958 and joined the Benedictine monastery of Bec Hellouin in Normandy. In 1976, the young monk was sent to rejuvenate the Monastery of the Resurrection in Abu Ghosh, where he became prior and later abbot. Bishop Gourion is highly respected not only among the Moslems in Abu Ghosh, but also by many Israelis.

Algeriassa, Oranissa 1934 Juutalaiseen perheeseen syntynyt Jean-Babtiste Gourion kastettiin Pariisissa 1958 ja liittyi Normandiassa Bec Hellouin'in Benediktiini-luostariin. V. 1976, nuori munkki lähetettiin nuorentamaan Ylösnousemus Luostaria Abu Ghoshissa, missä hänestä tuli esimies ja apotti. Piispa Gourion on suuresti kunnioitettu, ei vain Abu Ghoshin Muslimien keskuudessa, vaan myös monien Israelilaisten taholta.

Explaining how he, as a Jew, became a Catholic, he told us: "For me, Christianity and Judaism are the same. I didn’t have to leave Judaism to come to Christianity. The Jew and the Christian form the same body." As such, he makes it clear that he will not engage in "missionary" activities.

Selittäen miten hänestä, Juutalaisena tuli Katolilainen, hän kertoi meille: "Minulle Kristillisyys ja Juutalaisuus ovat sama. Minun ei tarvinnut jättää Juutalaisuutta, tullakseni Kristinuskoon. Juutalainen ja Kristitty muodostavat saman ruumiin." Näinollen, hän tekee selväksi sen, ettei hän tule antautumaan "lähetystyö"- toimintoihin.

Though he will primarily serve Israel’s Hebrew-speaking Catholics, Bishop Gourion is open to all believers in the Land, both Jew and Gentile. He calls his flock the "Christian Israeli Church," which celebrates mass in Hebrew with Hebrew-speaking priests!

Vaikka hän tulee ensisijassa palvelemaan Israelin Hepreaa-puhuvia Katolisia, Piispa Gourion on avoin kaikille uskoville maassa, sekä Juutalaisille, että muukalaisille. Hän kutsuu laumaansa "Kristilliseksi Israelilaiseksi Kirkoksi," mikä viettää messujuhlaa Hepreaksi Hepreaa-puhuvien pappien kanssa!

His Palestinian superior, Michel Sabbah, well known for his anti-Israel stance, opposed Gourion’s appointment; nevertheless, Sabbah had to participate in his ordination. Immediately after the ceremony, Bishop Gourion told Sabbah: "My friend, Cardinal Lustiger and I are two Jewish Christians, and like all Jews in the world, we’re known for fundamental solidarity with Israel, even if we sometimes don’t like the behavior of the Israeli government."

Hänen Palestiinalainen esimiehensä, Michel Sabbah, hyvin tunnettu hänen anti-Israelilaisesta asenteestaan, vastusti Gourion'in nimitystä; siitä huolimatta Sabbah'in oli osallistuttava hänen piispanvihkimykseensä. Välittömästi seremonian jälkeen, Piispa Gourian kertoi Sabbah'ille : "Ystäväni, Kardinaali Lustiger ja minä olemme kaksi Juutalaista Kristittyä, ja kuten kaikki maailman Juutalaiset, olemme tunnettuja perusteellisesta solidaarisuudesta Israelin kanssa, vaikka emme joskus pidä Israelin hallituksen käyttäytymisestä."

After his ordination, israel today editor Aviel Schneider interviewed the new bishop.
israel today: Congratulations, Bishop Gourion.
Bishop Gourion: Thank you. Yes, I am the first Jewish bishop in Eretz Israel [the Land of Israel] in nearly 2,000 years!

Vihkimyksensä jälkeen, Israel Today'n toimittaja Aviel Schneider haastatteli uutta piispaa. Onnittelut, Piispa Gourion. Piispa Gourion: Kiitos sinulle. Kyllä, olen ensimmäinen Juutalainen piispa Eretz Israelissa [Israelin maassa] lähes kahteentuhanteen vuoteen!

israel today: What’s the difference between a Catholic Jew and a Messianic Jew?
Bishop Gourion: The Jewish Catholics belong to an historical church, whereas the Israeli Messianic Jews developed a new expression only 50 years ago. Apart from that, we have much in common in our faiths, including the Hebrew language.

Israel Today: Mikä ero on Katolisen Juutalaisen ja Messiaanisen Juutalaisen välillä? Piispa Gourion: Juutalaiset Katoliset kuuluvat historialliseen kirkkoon, mistä Israelin Messiaaniset Juutalaiset kehittivät uuden ilmentymän vain 50 vuotta sitten. Siitä erillään, meillä on paljon yhteistä uskoissamme, sisältäen Heprean kielen.

israel today: Do you have contact with Messianic Jews in Israel?
Bishop Gourion: Even if we don’t have official contacts with Messianic Judaism, I personally have close ties with Messianic Jews in the country. All in all,we are one family.

Israel Today: Onko teillä kontaktia Messiaanisiin Juutalaisiin Israelissa? Piispa Gourion : Vaikka meillä ei ole virallisia kontakteja Messiaaniseen Juutalaisuuteen, minulla henkilökohtaisesti on läheiset siteet Messiaanisiin Juutalaisiin maassa. Kaikenkaikkiaan, olemme yhtä perhettä.

Israel today: Please tell me how your Jewish parents reacted in 1958 when you were baptized?
Bishop Gourion: They had a very hard time. They were shocked and saw me as a traitor. My brother and two sisters could hardly get over my belief in Jesus.

Israel Today: Olkaa hyvä, kertokaa minulle miten teidän Juutalaiset vanhempanne reagoivat 1958, kun teidät kastettiin? Piispa Gourion: Heillä oli hyvin kova aika. He olivat shokissa ja näkivät minut petturina. Veljeni ja kaksi sisartani koettivat kovasti päästä yli uskostani Jeesukseen.

israel today: How did your family react to your new title of bishop?
Bishop Gourion: I have a very close relationship with my three siblings, who attended my ordination in Jerusalem and gave me God’s blessing. All in all, I think my appointment by the Catholic Church points to a new era between Jews and Catholic Christians. We have to learn to understand each other better. The Catholic Church has no intention of converting Jews to Christianity. Therefore, the Pope advocated a Jewish bishop in Israel.

Israel Today: Miten perheenne reagoi teidän uuteen piispan titteliinne? Piispa Gourion: Minulla on hyvin läheinen suhde kolmeen sisarukseeni, jotka osallistuivat minun piispaksivihkimykseeni Jerusalemissa ja antoivat minulle Jumalan siunauksen. Kaikenkaikkiaan ajattelen, että nimitykseni Katolisen Kirkon taholta, viittaa uuteen aikakauteen Juutalaisten ja Katolisten kristittyjen välillä. Meidän on opittava ymmärtämään toisiamme paremmin. Katolisella Kirkolla ei ole mitään aikomusta Juutalaisten käännyttämisestä Kristinuskoon. Siksi Paavi puolsi Juutalaista piispaa Israelissa.

israel today: Nevertheless, you represent the Catholic Church, which has been responsible for the death of thousands of Jews in the name of Jesus.
Bishop Gourion: The Pope, who heads the Catholic Church and directs its policies, asked the Jewish people for forgiveness both in Rome and Jerusalem. It’s in our hands to bring about reconciliation between Jews and Christians through our daily lives. What history destroyed, we must rebuild today.

Israel Today: Kuitenkin te edustatte Katolista Kirkkoa, mikä on vastuussa tuhansien Juutalaisten kuolemasta Jeesuksen nimessä. Piispa Gourion: Paavi, joka johtaa Katolista Kirkkoa ja ohjaa sen politiikkaa, pyysi Juutalaiselta kansalta anteeksi, sekä Roomassa, että Jerusalemissa. On meidän käsissämme tuoda sovitus Juutalaisten ja Kristittyjen välille päivittäisen elämämme kautta. Minkä historia tuhosi, meidän täytyy rakentaa tänään.

israel today: Though I don’t want to mention any names, not every Catholic bishop wants to be reconciled with the Jewish people.
Bishop Gourion: That’s true, but we must create a new way of thinking in the Church, which isn’t possible overnight. Among the Jews as well, there are those who are positive toward Christians and others who are negative.

Israel Today: Vaikka en halua mainita mitään nimiä, ei jokainen Katolinen piispa halua olla sovinnossa Juutalaisen kansan kanssa. Piispa Gourion: Tuo on totta, mutta meidän täytyy luoda uusi ajattelemisen tapa Kirkossa, mikä ei ole mahdollista yhdessä yössä. Yhtä hyvin Juutalaisten joukossa on niitä, jotka ovat positiivisia Kristittyjä kohtaan ja toiset ovat negatiivisia.

israel today: For both political and theological reasons, the Vatican was reluctant to recognize the Jewish state, establishing diplomatic ties with Israel just 10 years ago. One of the reasons is that the Catholic Church thinks of itself as God’s chosen people.
Bishop Gourion: Well, 40 years ago in the Second Vatican Council, the Church adopted a new theological position toward Israel as God’s chosen people. The Catholic Church does not replace the Jewish people with whom God made an eternal covenant.

Israel Today: Sekä poliittisista ja teologisista syistä, Vatikaani oli haluton tunnustamaan Juutalaisvaltiota, muodostaen diplomaattiset suhteet Israelin kanssa vain 10 vuotta sitten. Yksi syistä on, että Katolinen Kirkko ajattelee itsestään Jumalan valittuna kansana. Piispa Gourion: No, 40 vuotta sitten Toisessa Vatikaanin Neuvostossa, Kirkko omaksui uuden teologisen asenteen Israelia kohtaan Jumalan valittuna kansana. Katolinen Kirkko ei korvaa Juutalaiskansaa, jonka kanssa Jumala teki iankaikkisen liiton.

israel today: But in the 1950s, how could you, as a Jew, join the Catholic Church, when it looked upon itself-and still does, at least in part-as God’s chosen people?
Bishop Gourion: I knew then that the Church’s theology was wrong concerning the Jewish people. But what was worse for me was being disowned by my Jewish family and friends for joining the Church.

Israel Today: Mutta 1950, kuinka voit Juutalaisena liittyä Katoliseen Kirkkoon, kun se katsoi itseään ja yhä pitää itseään vähintään osittain Jumalan valittuna kansana? Piispa Gourion: Tiesin silloin, että Kirkon teologia oli väärä koskien Juutalaista kansaa. Mutta mikä oli pahempaa minulle, oli olla ei tunnustettu Juutalaisen perheeni ja ystävieni taholta Kirkkoon liitymisen takia.


israel today: The New Testament is a very Jewish book. But I often get the impression that the churches almost completely ignore the Old Testament.
Bishop Gourion: You’re right and that shouldn’t be. One cannot understand the New Testament without studying the Old Testament. This often resulted in theological misunderstandings.

Israel Today: Uusi Testamentti on hyvin Juutalainen kirja. Mutta minä saan usein vaikutelman, että kirkot melkein kokonaan ovat tunnustamatta Vanhan Testamentin. Piispa Gourion: Olet oikeassa ja näin ei pitäisi olla. Uutta Testamenttia ei voi ymmärtää, opiskelematta Vanhaa Testamenttia. Tämä usein johtaa teologisiin väärinymmärryksiin.

israel today: Do you still think of yourself as part of the Jewish people?
Bishop Gourion: Sure. I see myself as a Jew.
israel today: As a Jew and a Catholic. So you want the best of both worlds?
Bishop Gourion: [laughs] Yes! That’s one way of seeing it!

Israel Today: Ajatteletko yhä olevasi osa Juutalaista kansaa? Piispa Gourion: Varmasti. Näen itseni Juutalaisena.

Israel Today: Juutalaisena ja Katolisena. Joten sinä haluat molempien maailmojen parasta? Piispa Gourion: [nauraa] Kyllä! Tuo on yksi tapa nähdä se!

pääsivulle

Jean-Babtiste Gourion